Tùy chọn

Hàm chuyển tiền thành chữ Unicode (một hàm duy nhất) không lỗi Font