Tùy chọn

Kết nối nhiều lần hay kết nối 1 lần trong ADO ưu điểm hơn