Tùy chọn

Viết code có điều kiện " lệnh Chạy tiếp khi đóng tbl cho sẵn"