Tùy chọn

Cách lọc chuỗi trong query không cần theo thứ tự.