Tùy chọn

Cách tạo Query để cập nhật lại thời gian trong table.