Tùy chọn

ValidationRule Bắt buộc Nhập 10 kí tự vào ô text