Tùy chọn

Tạo textbox co dãn theo giá trị nhận được