Tùy chọn

Sử dụng Vietnamese keyboard của Microsoft để viết code VBA tiếng Việt.