Tùy chọn

Cho hỏi file MDE không share được trong mạng LAN