Tùy chọn

Đổi màu border hay nền của Textbox khi được focus (Highlight Textbox)