Tùy chọn

trong access 2003 có cách nào tạo macro khi click vào sẽ đóng bất kỳ report đang mở