Tùy chọn

Hiện Ribbon theo User đã phân quyền, phân quyền theo Danh sách lựa chọn.