Tùy chọn

Câu lệnh SQL tìm ra những mặt thiết bị có [ngày bàn giao](thuộc table khác) lớn nhất?