Tùy chọn

Hàm buộc trường Email phải có @, không có ký tự đặc biệt