Tùy chọn

Nhờ các bác chỉ giúp tính số ngày lũy kế theo dòng trong query và trong report