Tùy chọn

Hàm kiểm tra 1 chuỗi có phải là số không