Tùy chọn

Thêm 1 giá trị vào nhiều dòng trong bảng