Tùy chọn

chỉ hiển thị các dòng với có giá trị như nhau và có giá trị lớn nhất