Tùy chọn

Cập nhật tiền công với đơn giá lấy từ bảng khác