Tùy chọn

Xin hướng dẫn cách tính SUM của cột giá tiền trong listbox