Tùy chọn

Default 2 máy in khách nhau cho 2 report khác nhau trong cùng 1 database !