Tùy chọn

[Help] Liệt kê phiếu xuất thỏa mãn vừa có xuất vật tư xi măng vừa có xuất vật tư cát