Tùy chọn

Tạo ghót và ghost win chỉ bằng 1 cái clik chuột