Tùy chọn

Kiểm tra dữ liệu nhập vào thoả mãn điều kiện cho trước