Tùy chọn

Tại sao khi lập công thức trong query lại hiểu là tham số