Tùy chọn

Sắp xếp trong hóa đơn, theo thứ tự hàng hóa nào bán trước lên trên.