Tùy chọn

Kiểm tra sự tồn tại của Fields trong table