Tùy chọn

Form Thêm hóa đơn nó không cho mình nhập dữ liệu?