Tùy chọn 0 nguyên tắc quản lý theo kiểu trao quyền