Tùy chọn

Cho mình hỏi về chuyển dữ liệu từ một table này qua một table khác