Tùy chọn

Nên loại bỏ dấu phẩy dư ở phần người đọc đề tài.