Tùy chọn

Đặt Report Footer luôn nằm ở cuối của trang cuối cùng