Tùy chọn

chuyển con trỏ chuột về bên trái đầu thông tin trong 1 record