Tùy chọn

Có thể kiểm tra file access đã bị thay đổi nội dung ?