Tùy chọn

Tìm vật tư sau đó chọn vật tư nhẩy vào Foms vào nhập số lượng