Tùy chọn

Gộp chung các lỗi vào một hàng trong bảng