Tùy chọn

Query tim kiem hoc vien thoa man dieu kien da hoc xong cac mon hoc (A,B,C)