Tùy chọn

tự xuất hiện thêm một report và ẩn tất cả các reports hiện có