Tùy chọn

ALTER TABLE - query chỉnh sửa cấu trúc table