Tùy chọn

Hỏi về cách tạo sự thụt đầu dòng của textbox trong report khi in ra