Tùy chọn

Nhờ các bạn kiểm tra lại mainform và subform của CT quản lý phiếu !