Tùy chọn

Làm sao đánh được số thứ tự bỏ qua record HideDuplicate?