Tùy chọn

Lỗi readonly khí nhiều query thao tác trên cùng 1 table.