Tùy chọn

Có cách nào giữ nguyên được tít tiêu đề cho các trang ?