Tùy chọn

Tạo văn bản: ngắt trang, xoay chiều trang