Tùy chọn

Thay đổi time TimerInterval trên form khác.