Tùy chọn

Những tăng cường đối với một ứng dụng sau đây có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các thủ tục sự kiện VBA