quocbinh77dilang@gmail.com
(Access Nhập Môn)
*

Ngày đăng ký: 07-05-17
Sinh nhật: Không rõ
Giờ khu vực: 23-03-19 lúc 03:43 AM
Tình trạng: Offline

Thông tin của quocbinh77dilang@gmail.com
Tham gia: 07-05-17
Lần đăng nhập mới 01-08-17, 10:55 AM
Tổng bài viết: 8 (0.01 bài viết mỗi ngày | 0.02% bài viết mỗi ngày)
(Bài viết thành viên này)
Total Threads: 0 (0 threads per day | 0 percent of total threads)
(Chủ đề thành viên này)
Thời gian duyệt: 7 Giờ, 18 Phút, 13 Giây
Members Referred: 0
Danh tiếng: 0 [Chi tiết]
Tiền Access: 239.46Ac$
Items: This user has no items. (View All Items)

Chi tiết liên lạc của quocbinh77dilang@gmail.com
Trang chủ: http://thuthuataccess.com
Hộp thư (lưu ý: email phải nhận được mail để kích hoạt tài khoản) Gửi cho quocbinh77dilang@gmail.com 1 email.
Tin cá nhân: Gửi cho quocbinh77dilang@gmail.com 1 tin nhắn.
  
Thông tin cá nhân của quocbinh77dilang@gmail.com
Sex: Undisclosed

Chữ ký của quocbinh77dilang@gmail.com
quocbinh77dilang@gmail.com,gia nhập Thủ Thuật Access từ 07-05 -17.


User Comments

You can't send a comment to this user because your usergroup can't send comments.

 quocbinh77dilang@gmail.com (11-06-17 tại 12:06 AM)
Mình ko biết nguyên nhân sao mà, khi dùng DSUM trong Query thì Visual basic không tìm thấy đc query tạo ra, nếu xóa bỏ cột DSUM thì VB6 nhận ra thấy xuất hiện Query.? Các bạn giúp mình với....!
 quocbinh77dilang@gmail.com (03-06-17 tại 07:20 PM)
Code tạo các nút xóa trong access có thông báo Y/N:
NUT XOA CO THONG BAO YES/NO:
Private Sub Command5_Click()
If MsgBox("BAN CO XOA KHONG.?", vbQuestion + vbYesNo, "THONG BAO") = vbYes Then
On Error GoTo errmsg
Adodc1.Recordset.Delete
    MsgBox " DA XOA", vbOKOnly, "THONG BAO"
Exit Sub
Else
errmsg:
MsgBox "KHONG XOA..!", vbOKOnly, "THONG BAO"
End If
End Sub
 quocbinh77dilang@gmail.com (03-06-17 tại 07:11 PM)
Code tính tuổi hiện tại trên VB6, kết nối Access (nut tìm kiếm=command6)
'NUT TIM KIEM THEO SO TH TU congdoan.mbd
Private Sub Command6_Click()
On Error GoTo errmsg
Adodc1.Refresh
DataGrid1.Refresh
Adodc1.Recordset.Find "id=" & Val(Text5.Text) ' "id=" tim kiem theo so thu tu
If Adodc1.Recordset.EOF Then
MsgBox "Tin Khong Thay"
End If
Dim t As Long
Dim h As Long
Dim m As String
Dim v As String
Dim aa As String
Dim bb As String
aa = Text3.Text
bb = Text7.Text
m = Right(aa, 4)
v = Right(bb, 4)
t = Year(Now()) - Val(m)
Label6.Caption = "Tuoi doi den nay:" & t
h = Year(Now()) - Val(v)
Label7.Caption = " So nam tham gia cong tac : " & h
Exit Sub
errmsg:
MsgBox "Khong co so nay.!", vbOKOnly, "THONG BAO"
End Sub
 quocbinh77dilang@gmail.com (03-06-17 tại 07:09 PM)
code truy vấn đến trong cột tìm kiếm BV6 kết nối dữ liệu Access
Private Sub Form_Load()
Combo1.Visible = True
Combo2.Visible = False
Adodc1.RecordSource = "select*from lienhe_SDT where [ma]"
Adodc1.RecordSource = "select*from lienhe_SDT where [hoten]"
Adodc1.Refresh
With Adodc1.Recordset
Do Until .EOF
Combo1.AddItem ![ma] ' cột dữ liệu trong Access Mã
Combo2.AddItem ![hoten]' Cột họ tên
.MoveNext
Loop
End With
End Sub
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối