quanghoa
(Access Nhập Môn)
*

Ngày đăng ký: 25-10-14
Sinh nhật: Không rõ
Giờ khu vực: 24-06-18 lúc 03:06 AM
Tình trạng: Offline

Thông tin của quanghoa
Tham gia: 25-10-14
Lần đăng nhập mới 24-06-16, 12:06 AM
Tổng bài viết: 8 (0.01 bài viết mỗi ngày | 0.02% bài viết mỗi ngày)
(Bài viết thành viên này)
Total Threads: 2 (0 threads per day | 0.02 percent of total threads)
(Chủ đề thành viên này)
Thời gian duyệt: 21 Giờ, 1 Phút, 51 Giây
Members Referred: 0
Danh tiếng: 0 [Chi tiết]
Tiền Access: 307.27Ac$
Items: This user has no items. (View All Items)

Chi tiết liên lạc của quanghoa
Trang chủ: http://thuthuataccess.com/forum
Hộp thư (lưu ý: email phải nhận được mail để kích hoạt tài khoản) Gửi cho quanghoa 1 email.
Tin cá nhân: Gửi cho quanghoa 1 tin nhắn.
  
Chữ ký của quanghoa
Xin chào, mình là quanghoa, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-10 -14.
Đừng để ý chí mình gầm lên
Khi năng lực của mình chỉ đủ sức thì thầm!


User Comments

You can't send a comment to this user because your usergroup can't send comments.

 quanghoa (05-11-14 tại 11:57 PM)
Chào các bạn!
Mình có việc này đang cần các cao thủ giúp đỡ . Mình đã tạo xong form login chạy ổn rồi, khi chưa nhập code cho form login thì chuyển qua MDE bình thường, tuy nhiên sau khi nhập code cho form login thì không thể chuyển qua file MDE được. Đoạn code của mình đây:
Option Compare Database
Private intLogonAttempts As Integer

Private Sub cboEmployee_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
MsgBox "Ban phai nhap dung 'User name' cua ban.", vbInformation, Me.Caption
Response = acDataErrContinue

End Sub

Private Sub cmdCancel_Click()
On Error GoTo Err_cmdCancel_Click
DoCmd.Quit
Exit_cmdCancel_Click:
Exit Sub
Err_cmdCancel_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_cmdCancel_Click
End Sub
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.cboEmployee.SetFocus
End Sub

Private Sub cboEmployee_AfterUpdate()
txtstrAccess = DLookup("strAccess", "tblEmployees", "[lngEmpID]=" & Me.cboEmployee.Value)
Me!txtUserName = Me!cboEmployee.Column(2)
Me.txtPassword.SetFocus
End Sub

Private Sub cmdLogin_Click()
If IsNull(Me.cboEmployee) Or Me.cboEmployee = "" Then
MsgBox "Ban phai chon 'User Name' cua ban.", vbCritical, "User name"
Me.cboEmployee.SetFocus
Exit Sub
End If
If IsNull(Me.txtPassword) Or Me.txtPassword = "" Then
MsgBox "Ban phai nhap mat khau cua ban vao o 'Password'.", vbCritical, "Nhap mat khau"
Me.txtPassword.SetFocus
Exit Sub
End If
If Me.txtPassword.Value = DLookup("strEmpPassword", "tblEmployees", "[lngEmpID]=" & Me.cboEmployee.Value) Then
lngMyEmpID = Me.cboEmployee.Value
MsgBox "Ban da dang nhap thanh cong...", vbInformation, "Dang nhap..."
DoCmd.OpenForm "frmMain"
Me.Visible = False
Else
MsgBox "Mat khau khong dung. Vui long nhap lai.", vbExclamation, "Sai mat khau!"
Me.txtPassword.SetFocus
End If
intLogonAttempts = intLogonAttempts + 1
If intLogonAttempts > 2 Then
MsgBox "Mat khau khong dung, chuong trinh se thoat. Vui long lien he voi Admin.", vbCritical, "Mat khau!"
Application.Quit
End If
End Sub
Các bạn xem có lỗi gì trong đó giúp dùm mình nhé, mình đang cần gấp lắm. Thanks
 haquocquan (05-11-14 tại 10:36 AM)
quanghoa,

Bạn xem field: NAMSINH bạn đang nhập dữ liệu thế nào.
Theo bạn nói: nếu nhập dd/mm/yyyy thì đây là dữ liệu ngày, thì bạn phải để chuyển thành năm chứ: YEAR(NAMSINH)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line