Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hàm] Thư viện hàm cần biết cho người mới học
#21
99-Đóng Form này về Form khác cho hiện nút chức năng rõ
+Hàm này ở nhãn Event mục On Click chọn Code Builder bấm OK
DoCmd.Close acForm, "Form_Bo_Sung", acSaveNo
DoCmd.OpenForm "Form_Chon"
Forms!Form_Chon.N3.Enabled = True
DoCmd.Maximize
Ý nghĩa: Hàm này đóng Form_Bo_Sung
               Sau đó mở Form_Chon
   
           Làm hiện nút N3
 
100-Hàm hiện thứ trên Form ở hộp TextBox
+Vẽ 1 hộp TextBox trên Form và nhập
=IIf(Weekday(Now())=1,"CN",IIf(Weekday(Now())=2,"Hai",IIf(Weekday(Now())=3,"Ba",IIf(Weekday(Now())=4,"Tư",IIf(Weekday(Now())=5,"Năm",IIf(Weekday(Now())=6,"Sáu",IIf(Weekday(Now())=7,"Bảy")))))))
 
 
101-Hàm hiện ngày hiện tại trên Form ở hộp TextBox
+Vẽ 1 hộp TextBox trên Form và nhập =Date()
 
 
102-Hàm hiện Giờ hiện tại trên Form ở hộp TextBox
+Vẽ 1 hộp TextBox trên Form và nhập =Time()
 
 
103-Hàm đếm số hồ sơ đã nhập trên Form
+Hàm này sẽ đếm số hồ sơ đã nhập ở trường Mahoso của Bang_Ho_So
+Vẽ 1 hộp Text Box và nhập
=DCount("Mahoso","Bang_ho_so")
Chữ ký của truongtrungviet truongtrungviet,gia nhập Thủ Thuật Access từ 14-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#22
108-Tham số luôn nhảy tới ngày nhập cuối cúng
+Nháy chuột phải vào SubForm chứa trường dữ liệu ngày tháng năm chọn Properties, chọn nhãn Event tại mục On Loard chọn Code Builder bấm OK
+Nhập đoạn mã dưới đây vào
Private Sub Form_Load()
    DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
End Sub


112-Hạn chế nhập khi chọn Combo Box trên Form
+Nháy chuột phải vào hộp Combo Box chọn Properties
+Nháy vào nhãn Event
+Chọn mục On Click
+Chọn Code Builder
+Nhập dòng lệnh
Private Sub Combo55_Click()
Dim total As Integer
 
total = CInt(Me.Text48.Value)
 
If total >= 20 Then
    MsgBox "Ban da het so luong cho phep. Hay dang ky voi tac gia de su dung them", vbOKOnly, "Thong bao!"
    DoCmd.Close
    DoCmd.OpenForm "Form_Chon"
    DoCmd.Maximize
Else
'    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70
    DoCmd.GoToRecord , , acNext
'    DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
Exit_Combo55_Click:
End If
    Exit Sub
 
Err_Combo55_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Combo55_Click
   
End Sub
Chú ý: Hộp Text48 là nơi đếm số tài sản đã nhập của 1 phòng nếu lớn hơn 20 sẽ hiện ra cảnh báo, Hộp Combo Box này có tên là Combo55
Chữ ký của truongtrungviet truongtrungviet,gia nhập Thủ Thuật Access từ 14-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#23
118-Đếm số dấu + trong 1 trường dữ liệu trên Form
Bạn có 4 hộp Text chứa các dấu + hoặc trừ để tính điểm
+Vẽ 1 hộp Text và nhập
=IIf([Chiso3]="+",1,0)+IIf([Chiso7]="+",1,0)+IIf([Chiso29]="+",1,0)+IIf([Chiso33]="+",1,0)
 
 
119-Hàm nhận mã vạch từ đầu quét qua thẻ trên Form
Bạn cần có 2 đoạn mã
1-Hàm chuyển mã SV từ đầu quét
+Vẽ một hộp Text Box để chứa mã vạch khi quyets từ đầu đọc thẻ
+Nháy chuột phải vào hộp Text chứa có tên là Text83 chẳng hạn chọn Properties
+Chọn nhãn Even
+Tại Mục Change chọn Code Builder và gán đoạn mã dưới đây:
Private Sub Text83_Change()
If IsNull(Trim(Me.Text83.Text)) Then
'MsgBox "Ma khong duoc trung"
Exit Sub
End If
Dim rs As Object
 
‘ Load lai thong tin hoc vien
    Set rs = Me.Recordset.Clone
    rs.FindFirst "[MaSV] = '" & Me.Text83.Text & "'"
    If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark
CPath = Application.CurrentProject.Path
Dim cPathTapTinAnh As String, cTapTinAnh As String
cPathTapTinAnh = CPath & "\Anh\" & Me.Text83.Text & ".JPG"
 
‘ Load lai anh hoc vien
If FileExists(cPathTapTinAnh) = False Then
Exit Sub
End If
    Me.Image10.Picture = cPathTapTinAnh
    Me.Image10.Visible = True
 
End Sub
 
2-Kiểm tra tồn tại File định mở xem tồn tại hay không
Function FileExists(ByVal strFile As String, Optional bFindFolders As Boolean) As Boolean
    'Purpose:   Return True if the file exists, even if it is hidden.
    'Arguments: strFile: File name to look for. Current directory searched if no path included.
    '           bFindFolders. If strFile is a folder, FileExists() returns False unless this argument is True.
    'Note:      Does not look inside subdirectories for the file.
    'Author:    Allen Browne. http://allenbrowne.com June, 2006.
    Dim lngAttributes As Long
 
    'Include read-only files, hidden files, system files.
    lngAttributes = (vbReadOnly Or vbHidden Or vbSystem)
 
    If bFindFolders Then
        lngAttributes = (lngAttributes Or vbDirectory) 'Include folders as well.
    Else
        'Strip any trailing slash, so Dir does not look inside the folder.
        Do While Right$(strFile, 1) = "\"
            strFile = Left$(strFile, Len(strFile) - 1)
        Loop
    End If
 
    'If Dir() returns something, the file exists.
    On Error Resume Next
    FileExists = (Len(Dir(strFile, lngAttributes)) > 0)
End Function
 
Function FolderExists(strPath As String) As Boolean
    On Error Resume Next
    FolderExists = ((GetAttr(strPath) And vbDirectory) = vbDirectory)
End Function
 
Function TrailingSlash(varIn As Variant) As String
    If Len(varIn) > 0 Then
        If Right(varIn, 1) = "\" Then
            TrailingSlash = varIn
        Else
            TrailingSlash = varIn & "\"
        End If
    End If
End Function
Chữ ký của truongtrungviet truongtrungviet,gia nhập Thủ Thuật Access từ 14-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#24
121-Hàm để mở Report
stDocName = "R_Day_Dong_Ngac"
 DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview
 
 
122-Hàm để lấy ra tên người khi nhập vào ô Text trên Form
Hàm này viết trong Query để lấy ra tên người khi nhập vào Text22 trên Form
Like "*" & " " & [Forms]![Form_Chon]![Text2]
 
123-Xếp loại bằng cách đếm số dấu + để tính điểm bé ngoan
Điều kiện số dấu + phải >=3 trở lên
=IIf([Text28]>=3,"Bé ngoan","")
 
124-Đến số cháu bé ngoan ở cuối Report
+Mở Report ở chế độ Design
+Kéo Report Footer và vẽ 1 hộp Text
=Sum(IIf([Bengoan]="Bé ngoan",1,0))
Chữ ký của truongtrungviet truongtrungviet,gia nhập Thủ Thuật Access từ 14-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#25
134-Hàm tính lên lương
Điều kiện như sau:
+Trình độ Trung cấp thì 2 năm lên lương
+Trình độ Cao đẳng trở lên thì 3 năm lên lương
+Vượt khung mỗi năm lên 1 %
+Kỷ luật kéo dài 12 tháng mới lên lương
+Nếu có thành tích thì lên lương sớm có 3 mức: 6,9,12 tháng
Chú ý: Vượt khung thì không được lên lương trước thời hạn
Hàm lấy ra số năm lên lương theo trình độ và học vị hàm này ở 1 ô của Form
=IIf([Trinhdo]<3,2,IIf([Trinhdo]<8,3,1))
+Thêm 1 cột trong Query và gán đoạn mã dưới đây vào
Dukienlansau: DateSerial(Year(Bang_Nang_Luong!Thoigianhuong)+IIf(Bang_Nang_Luong!Trinhdo<3,2,IIf(Bang_Nang_Luong!Trinhdo<8,3,1))+IIf(Bang_Nang_Luong!Kiluat<>0,1,0),Month(Bang_Nang_Luong!Thoigianhuong),Day(Bang_Nang_Luong!Thoigianhuong))-Bang_Nang_Luong!Nangsom*30
 
135-Hàm tính số ngày thi hành án
Hàm này trong Query
1-Số năm thi hành án
SonamN: Int(([AnPhat]+[ThuThach])/12)
 
2-Số tháng thi hành án
SonamD: (([AnPhat]+[ThuThach]) Mod 12)
 
3-Thời hạn thi hành án
ThoiHan: DateSerial((Year([ngaythihanh])+[SonamN]),([sonamd]+Month([ngaythihanh])),Day([ngaythihanh]))
 
4-Cảnh báo thi hành án
CanhBao: IIf(Date()>=[Thoihan],"Đã hết hạn","Còn phải thi hành")
 
137-Lấy ra Trung bình môn các môn học
Trong 1 lớp có nhiều nhóm học các môn khác nhau vậy làm thế nào để trong Report tính được trung bình của môn học cho từng đối tượng, người học 5 môn, người học 4 môn, người học 3 môn, người học 2 môn, người học 1 môn
Đây là trường hợp làm bảng điểm cho các lớp Bồi dưỡng ngắn hạn
+Trên Form bạn vẽ hộp Text Box và nhập
=(IIf([diemvb]<>"",[diemvb],0)+IIf([diemvt]<>"",[diemvt],0)+IIf([diemlt]<>"",[diemlt],0)+IIf([diemtv]<>"",[diemtv],0)+IIf([diemkt]<>"",[diemkt],0)+IIf([diemtq]<>"",[diemtq],0))/[Txt_Somon]
 
Cần phải có 1 hộp Text chứa số môn
=IIf([diemvb]<>"",1,0)+IIf([diemvt]<>"",1,0)+IIf([diemlt]<>"",1,0)+IIf([diemtv]<>"",1,0)+IIf([diemkt]<>"",1,0)+IIf([diemtq]<>"",1,0)
Chú ý: Text này có tên là Txt_Somon
 
 
138-Hàm xếp loại tốt nghiệp từ 1 ô khác là Text64
Hàm xếp loại tốt nghiệp là tiếng Việt
=IIf([Text64]>=9,"Xuất sắc",IIf([Text64]>=8,"giỏi",IIf([Text64]>=7,"Khá",IIf([Text64]>=6,"Trung bình khá",IIf([Text64]>=5,"Trung bình")))))
 
Hàm lấy theo các tiêu chí khác nhau
=Sum(IIf([Phong]="Tổ bảo vệ",1,0))
=Sum(IIf([Chucvu]="Trưởng phòng",1,0))
=Sum(IIf([Chucvu]="Phó khoa",1,0))
=Sum(IIf([Gioitinh]="Nữ",1,0))
=Sum(IIf([Gioitinh]="Nam",1,0))
=Count([Hoten])
=Sum(IIf([Phong]="Tổ bảo vệ",1,0))
=Sum(IIf([Phong]="Tổ bảo vệ" And [Vanhoa]="10/10",1,0))
=Sum(IIf([Phong]="P. TCCB",1,0))
=Sum(IIf([Phong]="P. TCCB" And [Hocvi]="ĐH",1,0))
=Sum(IIf([Hocvi]="03",1,0))
=Sum(IIf([Gioitinh]="01",1,0))
=Sum(IIf([Gioitinh]="02",1,0)) 144-Hàm tính số năm bộ đội
Hàm để tính số năm đi bộ đội
=IIf([Nhapngu]<>0,Int(([Raquanngay]-[Nhapngu])/365),0)
Hàm để tính số tháng đi bộ đội
=IIf([Nhapngu]<>0,Int((([Raquanngay]-[Nhapngu])-365)/30),0) Mod 12
 
145-Hàm tính số năm làm giáo viên
Lần 1 làm giáo viên
Hàm tính năm =IIf([GVL1Tu]<>0,Int(([GVL1Den]-[GVL1Tu])/365),0)
Hàm tính tháng =IIf([GVL1Tu]<>0,Int((([GVL1Den]-[GVL1Tu])-365)/30),0) Mod 12
 
Lần 2 làm giáo viên
Hàm tính năm =IIf([GVL2Tu]<>0,Int(([GVL2Den]-[GVL2Tu])/365),0)
Hàm tính tháng =IIf([GVL2Tu]<>0,Int((([GVL2Den]-[GVL2Tu])-365)/30),0) Mod 12
 
Lần 3 làm giáo viên
Hàm tính năm =IIf([GVL3Tu]<>0,Int(([GVL3Den]-[GVL3Tu])/365),0)
Hàm tính tháng =IIf([GVL3Tu]<>0,Int((([GVL3Den]-[GVL3Tu])-365)/30),0) Mod 12
 
Tổng 3 lần làm giáo viên
Hàm tính năm =Int(([Sothang1]+[Sothang2]+[Sothang3])/12)+[Sonam1]+[Sonam2]+[Sonam3]
Hàm tính tháng  =([Sothang1]+[Sothang2]+[Sothang3]) Mod 12
Chữ ký của truongtrungviet truongtrungviet,gia nhập Thủ Thuật Access từ 14-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn caytregiavn77
#26
(13-06-16, 10:51 AM)truongtrungviet Đã viết: 134-Hàm tính lên lương
Điều kiện như sau:
+Trình độ Trung cấp thì 2 năm lên lương
+Trình độ Cao đẳng trở lên thì 3 năm lên lương
+Vượt khung mỗi năm lên 1 %
+Kỷ luật kéo dài 12 tháng mới lên lương
+Nếu có thành tích thì lên lương sớm có 3 mức: 6,9,12 tháng
Chú ý: Vượt khung thì không được lên lương trước thời hạn
Hàm lấy ra số năm lên lương theo trình độ và học vị hàm này ở 1 ô của Form
=IIf([Trinhdo]<3,2,IIf([Trinhdo]<8,3,1))
+Thêm 1 cột trong Query và gán đoạn mã dưới đây vào
Dukienlansau: DateSerial(Year(Bang_Nang_Luong!Thoigianhuong)+IIf(Bang_Nang_Luong!Trinhdo<3,2,IIf(Bang_Nang_Luong!Trinhdo<8,3,1))+IIf(Bang_Nang_Luong!Kiluat<>0,1,0),Month(Bang_Nang_Luong!Thoigianhuong),Day(Bang_Nang_Luong!Thoigianhuong))-Bang_Nang_Luong!Nangsom*30
 
135-Hàm tính số ngày thi hành án
Hàm này trong Query
1-Số năm thi hành án
SonamN: Int(([AnPhat]+[ThuThach])/12)
 
2-Số tháng thi hành án
SonamD: (([AnPhat]+[ThuThach]) Mod 12)
 
3-Thời hạn thi hành án
ThoiHan: DateSerial((Year([ngaythihanh])+[SonamN]),([sonamd]+Month([ngaythihanh])),Day([ngaythihanh]))
 
4-Cảnh báo thi hành án
CanhBao: IIf(Date()>=[Thoihan],"Đã hết hạn","Còn phải thi hành")
 
137-Lấy ra Trung bình môn các môn học
Trong 1 lớp có nhiều nhóm học các môn khác nhau vậy làm thế nào để trong Report tính được trung bình của môn học cho từng đối tượng, người học 5 môn, người học 4 môn, người học 3 môn, người học 2 môn, người học 1 môn
Đây là trường hợp làm bảng điểm cho các lớp Bồi dưỡng ngắn hạn
+Trên Form bạn vẽ hộp Text Box và nhập
=(IIf([diemvb]<>"",[diemvb],0)+IIf([diemvt]<>"",[diemvt],0)+IIf([diemlt]<>"",[diemlt],0)+IIf([diemtv]<>"",[diemtv],0)+IIf([diemkt]<>"",[diemkt],0)+IIf([diemtq]<>"",[diemtq],0))/[Txt_Somon]
 
Cần phải có 1 hộp Text chứa số môn
=IIf([diemvb]<>"",1,0)+IIf([diemvt]<>"",1,0)+IIf([diemlt]<>"",1,0)+IIf([diemtv]<>"",1,0)+IIf([diemkt]<>"",1,0)+IIf([diemtq]<>"",1,0)
Chú ý: Text này có tên là Txt_Somon
 
 
138-Hàm xếp loại tốt nghiệp từ 1 ô khác là Text64
Hàm xếp loại tốt nghiệp là tiếng Việt
=IIf([Text64]>=9,"Xuất sắc",IIf([Text64]>=8,"giỏi",IIf([Text64]>=7,"Khá",IIf([Text64]>=6,"Trung bình khá",IIf([Text64]>=5,"Trung bình")))))
 
Hàm lấy theo các tiêu chí khác nhau
=Sum(IIf([Phong]="Tổ bảo vệ",1,0))
=Sum(IIf([Chucvu]="Trưởng phòng",1,0))
=Sum(IIf([Chucvu]="Phó khoa",1,0))
=Sum(IIf([Gioitinh]="Nữ",1,0))
=Sum(IIf([Gioitinh]="Nam",1,0))
=Count([Hoten])
=Sum(IIf([Phong]="Tổ bảo vệ",1,0))
=Sum(IIf([Phong]="Tổ bảo vệ" And [Vanhoa]="10/10",1,0))
=Sum(IIf([Phong]="P. TCCB",1,0))
=Sum(IIf([Phong]="P. TCCB" And [Hocvi]="ĐH",1,0))
=Sum(IIf([Hocvi]="03",1,0))
=Sum(IIf([Gioitinh]="01",1,0))
=Sum(IIf([Gioitinh]="02",1,0)) 144-Hàm tính số năm bộ đội
Hàm để tính số năm đi bộ đội
=IIf([Nhapngu]<>0,Int(([Raquanngay]-[Nhapngu])/365),0)
Hàm để tính số tháng đi bộ đội
=IIf([Nhapngu]<>0,Int((([Raquanngay]-[Nhapngu])-365)/30),0) Mod 12
 
145-Hàm tính số năm làm giáo viên
Lần 1 làm giáo viên
Hàm tính năm =IIf([GVL1Tu]<>0,Int(([GVL1Den]-[GVL1Tu])/365),0)
Hàm tính tháng =IIf([GVL1Tu]<>0,Int((([GVL1Den]-[GVL1Tu])-365)/30),0) Mod 12
 
Lần 2 làm giáo viên
Hàm tính năm =IIf([GVL2Tu]<>0,Int(([GVL2Den]-[GVL2Tu])/365),0)
Hàm tính tháng =IIf([GVL2Tu]<>0,Int((([GVL2Den]-[GVL2Tu])-365)/30),0) Mod 12
 
Lần 3 làm giáo viên
Hàm tính năm =IIf([GVL3Tu]<>0,Int(([GVL3Den]-[GVL3Tu])/365),0)
Hàm tính tháng =IIf([GVL3Tu]<>0,Int((([GVL3Den]-[GVL3Tu])-365)/30),0) Mod 12
 
Tổng 3 lần làm giáo viên
Hàm tính năm =Int(([Sothang1]+[Sothang2]+[Sothang3])/12)+[Sonam1]+[Sonam2]+[Sonam3]
Hàm tính tháng  =([Sothang1]+[Sothang2]+[Sothang3]) Mod 12

Mỗi ví dụ, anh có thể kèm theo 1 demo không anh
Trân trọng cảm ơn anh
Chữ ký của huuduy.duy Xin chào, mình là huuduy.duy, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 24-06 -13.
ღღღღღTài sản của huuduy.duy (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#27
Kinh khủng khiếp. Đúng là cao thủ. ngồi code demo mỏi tay luôn.
Chữ ký của zinzin8x zinzin8x,gia nhập Thủ Thuật Access từ 19-01 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hàm] Hàm tạo Mã (dùng cho Học Sinh, Sinh Viên, Cán Bộ, Hộ Khẩu....) Xuân Thanh 17 4,309 03-11-14, 11:25 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Tạo số chứng từ tăng dần và reset lại theo yêu cầu người dùng Noname 10 5,798 03-09-14, 10:22 PM
Bài mới nhất: tqcuong

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)